Nepřihlášen
smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování

dle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1.1 Zprostředkovatel: ...........................................................................................

Trvalé bydliště: ...................................................................................................................................... ..............................................................

Rodné číslo: ............................. / ............

1.2 Zájemce: Invia.cz a.s., Senovážné náměstí 5, Praha 1, 110 00, IČO: 26702924, DIČ: CZ 26702924 (dále jen jako „INVIA.CZ“)

 

II.

Předmět smlouvy

2.1 Zprostředkovatel se zavazuje propagovat produkty firmy INVIA.CZ na svých webových stránkách a tak zprostředkovávat kontakt třetích osob s firmou INVIA.CZ, který povede k uzavření smluv o prodeji produktů nabízených zájemcem, zejména zájezdů, letenek, charterových letenek, parkování, o poskytnutí dárkových certifikátů z nabídky zájemce zveřejněné na internetových stránkách www. invia.cz.

2.2 Zájemce a zprostředkovatel se zavazují předávat si navzájem informace potřebné k co nejvýhodnějšímu splnění účelu a předmětu této smlouvy.

2.3 Zájemce se zavazuje zaplatit níže sjednanou odměnu v termínu a za podmínek uvedených v bodu 5.2, článku IV. a článku III.

Zprostředkovatel splní předmět této smlouvy především tak, že zajistí umístění odkazu na stránky zájemce www.invia.cz na svých webových stránkách či na jím provozovaných webových stránkách.

 

III.

Podmínky prodeje

3.1 Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat prezentaci produktů INVIA.CZ, která eventuálně povede k uzavření smluv o prodeji zájezdů, letenek, charterových letenek, parkování, o poskytnutí dárkových certifikátů z nabídky zájemce  s těmito podmínkami:

 1. nabídka všech zájezdů, letenek, charterových letenek, parkování, dárkových certifikátů se nachází na stránkách www.invia.cz,

 2. zprostředkovatel umístí na své stránky  minimálně jeden odkaz na stránky zájemce, který bude sloužit jako unikátní identifikace všech návštěvníků stránek www.invia.cz doporučených zprostředkovatelem,

 3. zájemce zajistí veškerý uživatelský servis, potvrzení rezervace, zaplacení a eventuální reklamace,

 4. zprostředkovatel nesmí umístit odkaz na stránky zájemce na stránkách odporujícím zákonům České republiky ani stránkách s pornografickou, rasistickou či jinak nepřípustnou či protizákonnou tématikou,

 5. zprostředkovatel potvrzuje, že souhlasí s pravidly a podmínkami Partnerského programu uvedenými na internetových stránkách zájemce https://affil.invia.cz/pravidla, se kterými se seznámil než uzavřel tuto smlouvu a svůj souhlas vyjádřil zatržením příslušného políčka na uvedené webové stránce.

 6. v případě, že dojde k odhalení podvodů ze strany Partnera si INVIA.CZ a.s. vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci a to bez jakýchkoliv nároků a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi INVIA.CZ a takovým Partnerem.


IV.

Cena plnění

4.1 Cena plnění se skládá ze 2 složek a tyto složky musí být splněny současně (není tedy možné požadovat pouze vyplacení odměny dle bodu 4.1.a), ale je nutné, aby zprostředkovatel prodal )alespoň 1 produkt a byla mu tak přiznána také odměna dle bodu 4.1.b)) :

 • zájemce zaplatí zprostředkovateli za každého příchozího návštěvníka na stránky www.invia.cz ze stránek zprostředkovatele odměnu ve výši 1,- Kč,.

 • za každou smlouvu, kterou během 30 dní uzavře se společností INVIA.CZ, a.s. zákazník, který přišel ze stránek zprostředkovatele, vyplatí zájemce zprostředkovateli odměnu podle toho o jaký produkt zájemce se jedná takto:

  zájezdy: 1 % + 500 kliků nebo 1 % + kliky do celkové maximální výše 3 %

  letenky: 200 Kč

  dárkový certifikát: 2 % z hodnoty dárkového certifikátu

  charterové letenky:  1 % + 500 kliků nebo 1 % + kliky do celkové maximální výše 3 %

  parkování: 10 % z ceny objednávky pro affiliate partnera + 10 % sleva klientovi

4.3. Zprostředkovatel má nárok na odměnu také ze svých vlastních nákupů, pokud ke vstupu do internetového obchodu na stránky www.invia.cz použije odkaz na stránky zájemce na vlastních stránkách.

4.4. Nárok na provizi zaniká, pokud zákazník, kterého zprostředkoval zprostředkovatel, nezaplatí nebo provede storno. Pokud v takovém případě již byla provize připsána na účet partnera, je zájemce oprávněn neoprávněně připsanou provizi odečíst z účtu zprostředkovatele nebo ji požadovat zpět (pokud již byla provize vyplacena). Nárok na provizi také zaniká v případě, že zprostředkovatel nejpozději do 15.ledna následujícího roku nedoloží doklady.

 

V.

Čas plnění

5.1 Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvu může zrušit kterákoliv smluvní strana doručením oznámení o ukončení návrhu na zrušení smlouvy druhé straně, a to přes webové rozhraní na https://affil.invia.cz/pravidla.

5.2 Zájemce zaplatí sjednanou provizi na účet zprostředkovatele, jehož číslo zprostředkovatel uvede v online systému Partnerského programu na stránkách https://affil.invia.cz/pravidla, a to do 30 dnů po splnění obou dále specifikovaných podmínek:

  • zprostředkovatel projeví zájem o výplatu své provize a prostřednictvím online systému Partnerského programu požádá zájemce aby tak učinil,

  • vyplácená provize bude v souladu s bodem 4.2.


VI.

Podpisy smluvních stran

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

Zprostředkovatel:                                                 Zájemce:                                               

 

V Praze dne: . . . . . . . . . . . . . . . . .